اخلاق و فضائل

حسب و نسب امام حسن

امام حسن بن علی (ع) از برجستهترین امتیازات خانوادگی و اصالت نسب و عظمت خاندان برخوردار بود، در آغوش نبوت، و مهد عصمت و مکتب ولایت نشو و نما یافت. و از اهل بیت اهل کساء بود.
روزی پیامبر گرامی (ص) حسنین را بر دوش گرفته بود بعضی از اصحاب ایراد گرفتند، فرمود: فانهما فاضلان فی الدنیا و فاضلان فی الاخره و ابوهما خیر منهما، حسن و حسین برترینند، هم در دنیا و هم در آخرت.
[صفحه ۲۰]
آنگاه فرمود: ای مردم آگاه کنم شما را به بهترین مردم از نظر جد و جده، مردم گفتند کیست یا رسول الله: فرمود: حسن و حسین، جد آن دو، رسول خدا و جدهشان خدیجهی کبری.
آیا آگاه کنم شما را به بهترین مردم از نظر پدر و مادر گفتند بلی یا رسول الله، فرمود: حسن و حسین، پدر آن دو، علی بن ابیطالب و مادرشان فاطمه دختر من است.
آیا آگاه کنم شما را به بهترین مردم از نظر عمو و عمه، گفتند بلی یا رسول الله، فرمود: حسن و حسین، عموی آنها جعفر بن ابیطالب، و عمه آنها امهانی دختر ابیطالب.
ای مردم آگاه کنم شما را به بهترین مردم، از نظر خاله و دائی، گفتند بلی ای رسول خدا، فرمود: حسن و حسین، دائی آنها قاسم پسر من است و خالهی آنها دختر من.
آنگاه فرمود: بدانید پدر و مادر آنان در بهشتند و جد و جده آنها هم در بهشتند و دائی و خالهی آن دو و عم عمه آنها و آن دو، در بهشتند، و هر که آن دو را دوست بدارد در بهشت است و هر که دوست بدارد دوستان آنها در بهشت است. [۲۰].
فقال الحسن بن علی (ع) انا شعبه من خیر الشعب، آبائی اکرم العرب، لنا الفخر و النسب و السماحه عند الحسب من شجره انبتت فروعا نامیه و آثارا زاکیه و ابدانا قائمه اصل الاسلام و علم النبوه فعلوها حین شمخ، بنا الفخر و استطلنا حین امتنع، منا العز، نحن بحور زاخره، لا تنزف و جمال شامخه لا تقهر. [۲۱].
«منم بهترین شاخه، از شاخههای درخت شرافت، که پدران من، اشرف قبایل و اقوام عربند، افتخار نسب و سماحت حسب، مخصوص ما است. کیست بهتر از ما؟ ما شجرهی شاخههای بلند شرافت و میوههای نورانی تابندهایم. ما شجره نبوتیم، که اصل اسلام و سرچشمهی علم ما را فرو گرفت و از جایگاه فخر و مباهات بلندآوازه کرد و بر عزت و مقام و مرتبت ما غلبه داد. مائیم دریاهای عمیق و شگرف، که هرگز خشک نشویم، مائیم کوهسارهای بلند و رفیع که هرگز پست نگردیم، این بود مختصر گفتاری، در ارتباط با حسب و نسب امام حسن مجتبی (ع).
[صفحه ۲۱]
برگزیده از کتاب تعالیم امام حسن مجتبی(ع)به زبان دعا و حدیث نوشته آقای حسن کافی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *