سیره عملی و رفتاری

موقوفات و صدقات پیامبر

الف) مشربهی امابراهیم: در آخر باب العوالی مدینهی منوره، بستانی است که چون امابراهیم همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله را در آن جا درد زایمان عارض شد، دستش را به چوبی گفته بود که بعد از لحظاتی فرزندش ابراهیم به دنیا آمد؛ بدین جهت، مشربهی امابراهیم نام گرفت. این بستان در نزدیکی مدارس یهودی آن زمان واقع شده بود [۱۷۸]؛ درختان مشربهی امابراهیم از وادی «مهزور» آبیاری میشده است.
[صفحه ۱۳۲]
ب) العواف: جایگاهی است در نزدیکی مدینه که اموال اهل مدینه در آن نگهداری میشده است؛
پ) الصافیه، المیثب [۱۷۹] ، الدلال، برقه [۱۸۰] ، و حسنی؛ که بنابر نقل واقدی، همهی مناطق فوق از آن مخیرق یهودی بود [۱۸۱] که مسلمان شد او در غزوهی احد شرکت کرد و به شهدت رسید. مخیرق وصیت کرده بود، چنانچه به شهادت رسید، اموالش در اختیار رسول خدا صلی الله علیه و آله قرار گیرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله در سال هفتم هجرت، اموال او را جزء موقوفات و صدقات ثبت نمود. [۱۸۲].
بسیاری از بزرگان عرب بر این که میثب از صدقات رسول خدا صلی الله علیه و آله است برای عموم مردم بوده، تاکید دارند، از جملهی آنان بکری است که گوید: «هو موضع صدقات رسول الله؛ آن جا (میثب) جایی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله آن را موقوفه و صدقه قرار داد.»
کثیر، شاعر عرب گوید:
نواعم عم علی میثب
عظام الجذوع احلت بعاثا
کدهم الرکاب باثقالها
غدت من سماهیح او من جواثی [۱۸۳].
«شتر مرغها در سرزمین میثب چاق شده و رشد پیدا کردهاند، شاخهی درختان،
[صفحه ۱۳۳]
محکم گردیده و پذیرای مهمانان دسته جمعی است، عده زیادی از سواران با وسایل بسیار وارد شدهاند (کنایه از مدت طولانی ماندن آنهاست) و شب را صبح میکنند با شیر شترها و سیرابی و شیردان گوسفندها.»
این شعر، کنایه از موقوفه بودن میثب است که عموم مردم استفاده میکردند و جایگاه سرسبزی نیز بوده است.
ت) بخشی از سرزمین خیبر به نامهای: الوطیح، الکتیبه و سلالم که رسول خدا صلی الله علیه و آله به عنوان خمس غنائم گرفت و بر خویشاوندان، ذوی القربی، ایتام، مساکین، بیچارگان و همسران خود وقف نمود. [۱۸۴].
برگرفته از کتاب حقایق پنهان نوشته آقای احمد زمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *