آرشیو شیخین بعد از پیامبر

  • گفتیم: سیاست نظام حاکم اقتضا می‌کرد که از ارزش و احترام پیامبر صلی الله علیه و آله در نظر امت کاسته می‌شود و گروهی مورد تکریم و ستایش قرار گیرند […] 0

    شیخین بعد از پیامبر

    گفتیم: سیاست نظام حاکم اقتضا می‌کرد که از ارزش و احترام پیامبر صلی الله علیه و آله در نظر امت کاسته می‌شود و گروهی مورد تکریم و ستایش قرار گیرند […]

    ادامه ...