• محمد بن اسحاق میگوید: پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله، هیچکس از حیث شخصیت و شرف و آبرو به حسن بن علی (ع) نرسید.بر در خانهی آن […]
  • این بخش را در چهار فصل مورد بحث و بررسی قرار میدهیم.فصلی از آن تحت عنوان فصاحت و دانش امام است. در آن پس از ذکر مقدمهای از سخنوری و […]
  • اینکه چرا امام را به این مسائل متهم کردند به دلایلی است که ما برخی از آنها را طی مباحث فصول پیشین یاد کردهایم و به برخی دیگر در همین […]