• او برای کسانی که موفق به جلب قلوبشان نمیشد تهدیدهائی داشت و در این تهدید او احدی را معاف نمیداشت. او همان فرد جنایتکاری است که صدها انسان پاک و […]
  • عمرو بن العاص به حکم فطرت و اقتضای جبلت از حضرت حسن (ع) عداوتی عظیم در دل داشت و همچنان مخاصمت او را موجب قربت معاویه می پنداشت و هر […]
  • اشارهجلس الحسن بن علی علیهما السلام، و یزید بن معاویه بن ابی سفیان یأکلان الرطب، فقال یزید: یا حسن انی قد کنت ابغضک.قال الحسن علیه السلام:اعلم یا یزید ان ابلیس […]