• اشارهحضر علیه السلام فی مجلس معاویه قال:قد علمت قریش باسرها انی منها فی عز ارومتها، لم اطبع علی ضعف، و لم اعکس علی خسف، اعرف بشبهی و ادعی لابی.و ساء […]
  • از دیگر توطئههای حکومت شام اشاعهی پیشنهاد صلح از سوی امام حسن مجتبی علیهالسلام به معاویه بود. شایعه این مطلب و مطالب غیر واقعی دیگر از سوی خوارج که با […]
  • امام صادق علیه السلام روایت کرده است که دو مرد در محضر امام حسن علیه السلام بودند که حضرت به یکی از آنها فرمود: قالعلیه السلام: انک حدثت البارحۀ فلانا […]