• در تعالیم اسلام بهترین و ارزشمندترین احسان و نیکی کردن، آنگاه است که انسان به کسی که[صفحه ۷۵]به او بدی کرده نیکی کند و به روایات ذیل توجه کنید:قال علی […]
  • انا کل » تفسیر آفرینش به قدر شیخ صدوق در کتاب توحید روایت کرده است که از امام حسن علیه السلام راجع به تفسیر آیهیپرسیده شد، امام علیه السلام در […]
  • روزی امیرالمؤمنین علیه السلام به همراه امام حسن مجتبی علیه السلام و سلمان وارد مسجد الحرام شد؛ شخص بزرگی (آن مردحضرت خضر پیامبر علیه السلام بود) بر آن حضرت وارد […]