• قال الحسن بن علی علیهماالسلام فی قول الله – عزوجل –«بسم الله الرحمن الرحیم؛ الله هو الذی یتاله الیه عند الحوائج و الشدائد کل مخلوق عند انقطاع الرجاء من کل […]
  • دامنه مباحث مربوط به وصایای او وسیع است. روس مباحث آن عبارتند از:– شهادت به یگانگی خدا و وحدانیت او به صورت کلی و مطلق.– آفرینش همه پدیدهها و تقدیر […]
  • امام حسن مجتبی علیهالسلام هر گاه میخواست نماز به پا دارد بهترین لباسهای خویش را میپوشید، بعضی از آن حضرت سبب آن را پرسیدند؟ فرمود:«ان الله جمیل یحب الجمال فاتجمل […]