• قال علیه السلام: صاحب الناس بمثل ما تحب ان یصاحبوک. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: چنان با مردم رفتار نما که دوست داری باتورفتارکنند. (از هر معصوم چهل حدیث، […]
  • ابنملجم پس از شهادت علی علیه السلام از امام حسن علیه السلام مهلت خواست و گفت: مهلت بده تا خبر کشته شدن معاویه از شامبرسد، تا اگر رفیقم معاویه را […]
  • محدثان او را از چهرههای معروف و مخالف معاویه دانستهاند، صیفی از یاران خاص و فداکار امیرمومنان علیهالسلام بود و مدتها توفیق خدمتگزاری آن حضرت را داشت. وی دارای شجاعتی […]