• در کتاب روضۀ الواعظین از عمر (عمیر خ ل) بن اسحاق نقل شده است که امام حسن علیه السلام به هنگام شهادت خطاب به امامحسین علیه السلام فرمود: قال علیه […]
  • در عین حال به ندرت از او دیده شد که نفرین هم بکند تا دشمنان به قدرت و نفوذ معنوی او پی برند و دریابند که مساله چنان نیست که […]
  • آن بزرگوار توجه و علاقهی خاصی به عبادت خدای تعالی داشت و در هنگام عبادت از نظر توجه به حق تعالی چنان حالت روحانی پیدا میکرد که آثار آن، در […]