• نوشتن موارد سخاوت و بخششهای امام مجتبی (ع) کتاب مستقلی را میطلبد در اینجا نمونههایی از این فضیلت آن امام را متذکر میشویم.یک روز مروان گفت من استر امام حسن […]
  • بعضی از کارهای معاویه به قدری زشت و بی اساس بود که زبانزد مردم شد. او زیاد بن عبید (ابیه) را به پدر خود ابوسفیان نسبت داد و او را […]
  • آداب انفاق امام علیه السلام در تفسیر بخشی از آیهی ۲۶۷ سورهی بقره میفرماید: قال علیه السلام: و لستم بآخذیه الا أن تغمضوا فیهحاضر نیستید، آنها را بپذیرید، مگر از […]