• بردباری امام حسن علیه السلام مان می برم در اشتباه افتاده ای،اگر از ما رضایت بخواهی،خواهیم داد و هم اگر چیزی بطلبی،و اگر راهنمایی می جویی،راهنماییت خواهیم کرد،و اگر باری […]
  • با توجه به حوادث صدر اسلام و ماجرای صلح امام حسن علیه السلام با معاویه سخنان زیادی از امام حسن علیه السلام دربارهیمسایل سیاسی در تاریخ نقل شده است که […]
  • ضرورت پرهیز از یاری کردن ستمگران دیلمی در ارشاد القلوب روایتی از امام حسن علیه السلام نقل کرده است که در آن همگانرا از یاری کردن به ستمگران نهی نموده […]