• در استقرار معاویه و در پیشبرد اهداف و مقاصدش افرادی همکاری داشتند که بدون وجود آنها کار معاویه دچار دشواری و مخمصه بود. آری، معاویه در دربار خود کسانی را […]
  • بنابر نقل ابناثیر، ابنخلدون، سید هاشم معروف الحسنی و همچنین علامه باقر شریف قرشی حسن و حسین علیهماالسلام که بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله در هیچ فتحی […]
  • به آن حضرت عرض شد: ای فرزند رسول خدا چگونه شب خود را به روز آوردی؟ فرمود: روز خود را آغاز کردم؛ در حالی که پروردگاری بالای سر دارم و […]