• بر نوشتههای وی اعتماد و اطمینان نیست، به خصوص آنچه را که در کتاب «قوت القلوب» آورده، زیرا در اواخر عمرش گرفتار جنون شده بود و هذیان میگفت. [۵۹۶] علمای […]
  • قال امام المجتبی علیه السلام: اوصیکم بتقوی الله و ادامه التفکر،فان التفکر ابو کل خیر و امه. امام حسن علیه السلام فرمود: شما را به پرهیزگاری و ترس از خدا […]
  • یکی از مشکلات جوامع انسانی به خصوص برای نسل جوان انتخاب دوست و رفیقی است که در سرنوشت انسان میتواندتأثیرگذار باشد. امام علیه السلام به فرزندش فرمود: قال علیه السلام: […]