• این بخش را با رعایت اختصار در سه فصل عرضه میداریم:فصلی تحت عنوان عبادات حسن (ع) و در آن از اخلاص او در عبادات، از حضورش در مسجد از نماز […]
  • صحاک از خود فروختگانی بود که دینش را در راه معاویه فروخته بود. فردی بود بیملاحظه، سفاک و خونخوار، و از کسانی بود که مصدایق آیه: ختم الله علی قلوبهم […]
  • ابوالحسن بصری [۶۳۷] که خود از بنیانگذاران قدریه است، به امام حسن علیهالسلام نامهای نوشت و از آن حضرت دربارهی جبر و تفویض پرسید. حضرت به او و همهی کسانی […]