آرشیو اخلاق و فضائل

 • او امام است و رهبر و این خود موجب آن بود که دارای عظمت روح و کمال و بزرگواری باشد و از سوی دیگر دست پرورده افراد کریم و بزرگوار […] 0

  در عظمت روح امام حسن

  او امام است و رهبر و این خود موجب آن بود که دارای عظمت روح و کمال و بزرگواری باشد و از سوی دیگر دست پرورده افراد کریم و بزرگوار […]

  ادامه ...

 • حدیثی از رسول خدا (ص) است که در شان امام مجتبی (ع) فرمود: حسن (ع) از اسباط و نوههای من است فردی است بردبار، و اهل ورع و تقوا، فضل […] 0

  زندگی و زهد امام حسن

  حدیثی از رسول خدا (ص) است که در شان امام مجتبی (ع) فرمود: حسن (ع) از اسباط و نوههای من است فردی است بردبار، و اهل ورع و تقوا، فضل […]

  ادامه ...

 • سبطی در آغوش جبرئیل عبدالله بن عبّاس – پسر عموی پیغمبر اسلام و امام علیّ صلوات الله و سلامه علیهما – حکایت نماید: روزی در محضر رسول الله صلی الله […] 0

  سبطی در آغوش جبرئیل

  سبطی در آغوش جبرئیل عبدالله بن عبّاس – پسر عموی پیغمبر اسلام و امام علیّ صلوات الله و سلامه علیهما – حکایت نماید: روزی در محضر رسول الله صلی الله […]

  ادامه ...

 • امام حسن علیه السلام همسایهای یهودی داشت که دیوار خانهاش خراب شده و فاضلاب منزلش به منزل امام علیه السلام ریخته بود.امام علیه السلام چیزی به او نفرمود تا اینکه […] 0

  ویژگیهای اخلاقی امام حسن (ع) – احترام به همسایه

  امام حسن علیه السلام همسایهای یهودی داشت که دیوار خانهاش خراب شده و فاضلاب منزلش به منزل امام علیه السلام ریخته بود.امام علیه السلام چیزی به او نفرمود تا اینکه […]

  ادامه ...

 • او عبد خداست و در طریق و مشی خود جز خدا را در نظر نداشت مصداق این آیه قرآن است که قل، ان صلوتی و نسکی و محیای و مماتی […] 0

  عبادات امام حسن

  او عبد خداست و در طریق و مشی خود جز خدا را در نظر نداشت مصداق این آیه قرآن است که قل، ان صلوتی و نسکی و محیای و مماتی […]

  ادامه ...

 • عترت رسول الله (ص) همان عینیت قرآن در افرادی از بین انسانها است. عترت تجلی قرآن در انسان یعنی قرآن مجسم همان عترت میباشند.عترت رهنمون به قرآن و قرآن و […] 0

  امام مجتبی عترت رسول الله

  عترت رسول الله (ص) همان عینیت قرآن در افرادی از بین انسانها است. عترت تجلی قرآن در انسان یعنی قرآن مجسم همان عترت میباشند.عترت رهنمون به قرآن و قرآن و […]

  ادامه ...

 • امام حسن (ع)بر جمعی از فقرا عبور کرد که روی زمین نشسته و تکههای نانی در پیش روی خود نهاده و میخوردند، چون آن بزرگوار را دیدند تعارف کردند و […] 0

  تواضع و سخاوت امام مجتبی

  امام حسن (ع)بر جمعی از فقرا عبور کرد که روی زمین نشسته و تکههای نانی در پیش روی خود نهاده و میخوردند، چون آن بزرگوار را دیدند تعارف کردند و […]

  ادامه ...

 • سوار بر اسب زیبائی بود. به شاعری که قبلا مذمت امام را کرده و او را هجو نموده بود برخورد کرد، و گفت چه اسب زیبائی است [۴۷۶]! امام دریافت […] 0

  بزرگ منشی امام حسن در بخشش

  سوار بر اسب زیبائی بود. به شاعری که قبلا مذمت امام را کرده و او را هجو نموده بود برخورد کرد، و گفت چه اسب زیبائی است [۴۷۶]! امام دریافت […]

  ادامه ...

 • نوشتن موارد سخاوت و بخششهای امام مجتبی (ع) کتاب مستقلی را میطلبد در اینجا نمونههایی از این فضیلت آن امام را متذکر میشویم.یک روز مروان گفت من استر امام حسن […] 0

  سخاوت امام حسن

  نوشتن موارد سخاوت و بخششهای امام مجتبی (ع) کتاب مستقلی را میطلبد در اینجا نمونههایی از این فضیلت آن امام را متذکر میشویم.یک روز مروان گفت من استر امام حسن […]

  ادامه ...

 • امام حسن مجتبی علیهالسلام، در بعضی بستانهای مدینه عبور میکرد. غلام سیاهی را دید که گرده نانی به دست دارد و از آن میخورد و لقمه لقمه به سگی که […] 0

  فتوت و جوانمردی امام مجتبی

  امام حسن مجتبی علیهالسلام، در بعضی بستانهای مدینه عبور میکرد. غلام سیاهی را دید که گرده نانی به دست دارد و از آن میخورد و لقمه لقمه به سگی که […]

  ادامه ...