آرشیو اخلاق و فضائل

 • امام حسن مجتبی علیه السلام، اسوه بزرگواری امام حسن علیه السلام در طول زندگی پر برکتش همواره در راه هدایت و ارشاد مردم گام بر می داشت و شیوه ی […] 0

  امام حسن مجتبی علیه السلام، اسوه بزرگواری

  امام حسن مجتبی علیه السلام، اسوه بزرگواری امام حسن علیه السلام در طول زندگی پر برکتش همواره در راه هدایت و ارشاد مردم گام بر می داشت و شیوه ی […]

  ادامه ...

 • اسناد بسیاری از رسول خدا (ص) در دست است که رسول خدا (ص) او را پاره وجودی خود معرفی کرده است و هم نواده و نور چشم خود. و هو […] 0

  امام حسن ریحانه و پاره وجودی پیامبر

  اسناد بسیاری از رسول خدا (ص) در دست است که رسول خدا (ص) او را پاره وجودی خود معرفی کرده است و هم نواده و نور چشم خود. و هو […]

  ادامه ...

 • یک روز، کنیزی از کنیزان آن حضرت، دسته گلی خوشبو، به آن بزرگوار تحفه داد، امام (ع) او را آزاد کرد، گفتند در برابر یک دسته گل، چرا او را […] 0

  جایگاه ادب امام مجتبی

  یک روز، کنیزی از کنیزان آن حضرت، دسته گلی خوشبو، به آن بزرگوار تحفه داد، امام (ع) او را آزاد کرد، گفتند در برابر یک دسته گل، چرا او را […]

  ادامه ...

 • میخواست وضو بسازد و برای نماز آماده گردد. نوشتهاند که او در وضو حالی دگرگون مییافت، رنگ از چهرهاش میپرید. اندامش میلرزید. چهره او زرد میشد، گاهی از او میپرسیدند […] 0

  حال امام حسن در وضو

  میخواست وضو بسازد و برای نماز آماده گردد. نوشتهاند که او در وضو حالی دگرگون مییافت، رنگ از چهرهاش میپرید. اندامش میلرزید. چهره او زرد میشد، گاهی از او میپرسیدند […]

  ادامه ...

 • زمانی که مروان والی مدینه بود هر جمعه در خطبههای نماز جمعه علی علیه السلام را سب میکرد و یک بار برای امام حسن مجتبیعلیه السلام پیغام زشتی داد، امام […] 0

  حلم امام حسن (ع) در برابر دشمن آگاه مروان

  زمانی که مروان والی مدینه بود هر جمعه در خطبههای نماز جمعه علی علیه السلام را سب میکرد و یک بار برای امام حسن مجتبیعلیه السلام پیغام زشتی داد، امام […]

  ادامه ...

 • او را کریم اهل البیت خواندهایم نه تنها به خاطر کرمها و بخششهای کریمانهاش، بلکه بیشتر به خاطر بزرگواریها و بزرگ منشی و جوانمردیها و گذشت او از همه چیز […] 0

  مکتب امام حسن مجتبی (ع)

  او را کریم اهل البیت خواندهایم نه تنها به خاطر کرمها و بخششهای کریمانهاش، بلکه بیشتر به خاطر بزرگواریها و بزرگ منشی و جوانمردیها و گذشت او از همه چیز […]

  ادامه ...

 • روایت شده است. امام حسن علیه السلام در جایی نشسته بود. خواست برخیزد که مرد فقیری وارد شد، امام علیه السلام نشست با اوتعارف نموده و به او محبت کرد. […] 0

  تواضع امام حسن (ع) به فقراء

  روایت شده است. امام حسن علیه السلام در جایی نشسته بود. خواست برخیزد که مرد فقیری وارد شد، امام علیه السلام نشست با اوتعارف نموده و به او محبت کرد. […]

  ادامه ...

 • امام حسن مجتبی (ع)از لحاظ علم و دانش چهرهای درخشان و ممتاز بود، و چون دریایی مواج، بحر علم و دانش او موج میزد. ابنصباغ مینویسد، روز در مسجد مینشست […] 0

  علم و دانش امام حسن

  امام حسن مجتبی (ع)از لحاظ علم و دانش چهرهای درخشان و ممتاز بود، و چون دریایی مواج، بحر علم و دانش او موج میزد. ابنصباغ مینویسد، روز در مسجد مینشست […]

  ادامه ...

 • صحنه قیامت تجلی و تمثل حقیقتهای این سویی است. از قیامت خدای سبحان با عنوان روز آشکار شدن پنهانها یاد میکند: یوم تبلی السرائر. [۹۴] وجود انسان را صورت و […] 0

  امام حسن زینت عرش

  صحنه قیامت تجلی و تمثل حقیقتهای این سویی است. از قیامت خدای سبحان با عنوان روز آشکار شدن پنهانها یاد میکند: یوم تبلی السرائر. [۹۴] وجود انسان را صورت و […]

  ادامه ...

 • اشارهعصمت و اعجاز و علم از ویژگیهای امام است که دربارهی هر یک بحث خواهد شد.امام مجتبی علیهالسلام از همهی گناهان، اعم از صغیره و کبیره مصون و محفوظ بود […] 0

  عصمت امام حسن

  اشارهعصمت و اعجاز و علم از ویژگیهای امام است که دربارهی هر یک بحث خواهد شد.امام مجتبی علیهالسلام از همهی گناهان، اعم از صغیره و کبیره مصون و محفوظ بود […]

  ادامه ...