آرشیو القاب و کنیه ها

 • قابلهای، کودک عزیز را در پارچهای زرد پیچید به دست مبارک رسول اکرم (ص) داد، پیامبر فرمود: من جامهی زرد را نهی کردم؛ او را در قنداقهای سفید پیچید، نبی […] 0

  مراسم دینی و نامگذاری امام حسن

  قابلهای، کودک عزیز را در پارچهای زرد پیچید به دست مبارک رسول اکرم (ص) داد، پیامبر فرمود: من جامهی زرد را نهی کردم؛ او را در قنداقهای سفید پیچید، نبی […]

  ادامه ...

 • خداوند تبارک و تعالی نام آن حضرت را حسن فرمود چنانکه در ذکر ولادتش مرقوم افتاد و در توراه شبر نام دارد و کنیت مبارکش ابومحمد و ابوالقاسم است و […] 0

  القاب امام حسن بن علی (ع)

  خداوند تبارک و تعالی نام آن حضرت را حسن فرمود چنانکه در ذکر ولادتش مرقوم افتاد و در توراه شبر نام دارد و کنیت مبارکش ابومحمد و ابوالقاسم است و […]

  ادامه ...

 • کنیه و القاب امام حسن (ع) از جمله آداب و سنتهای ولادت نوزاد پس از نامگذاری، تعیین کنیه ‏برای اوست. کنیه آن حضرت بر طبق روایات بسیاری ‏«ابو محمد» بوده […] 0

  کنیه و القاب امام حسن (ع)

  کنیه و القاب امام حسن (ع) از جمله آداب و سنتهای ولادت نوزاد پس از نامگذاری، تعیین کنیه ‏برای اوست. کنیه آن حضرت بر طبق روایات بسیاری ‏«ابو محمد» بوده […]

  ادامه ...

 • نوادهی رسول خدا صلی الله علیه و آله را به لقبهای زیر میشناختند:امام دوم؛ ریحانهی رسول خدا صلی الله علیه و آله؛ زکی؛ سبط اول؛ سید؛ طیب؛ مصلح؛ نقی و […] 0

  القاب و کنیه امام حسن

  نوادهی رسول خدا صلی الله علیه و آله را به لقبهای زیر میشناختند:امام دوم؛ ریحانهی رسول خدا صلی الله علیه و آله؛ زکی؛ سبط اول؛ سید؛ طیب؛ مصلح؛ نقی و […]

  ادامه ...

 • هنگامی که فجر دیگری شکافت و انفجار نور بر دامن فاطمه (ع) پدیدار شد، رسول الله (ص) وعلی (ع) از قدوم مولود فاطمه (ع) با خبر میشوند. فاطمه (ع) نوزاد […] 0

  نام گذاری امام حسن

  هنگامی که فجر دیگری شکافت و انفجار نور بر دامن فاطمه (ع) پدیدار شد، رسول الله (ص) وعلی (ع) از قدوم مولود فاطمه (ع) با خبر میشوند. فاطمه (ع) نوزاد […]

  ادامه ...

 • پیامبر گرامی (ص) کنیه آن بزرگوار را ابومحمد نهاد، دیگر اسماء و القاب او سبط اکبر، زکی، تقی، مجتبی، طیب بود و از آنجائی ککنیه و لقب مظهر مسمی است […] 0

  کنیه و القاب امام حسن

  پیامبر گرامی (ص) کنیه آن بزرگوار را ابومحمد نهاد، دیگر اسماء و القاب او سبط اکبر، زکی، تقی، مجتبی، طیب بود و از آنجائی ککنیه و لقب مظهر مسمی است […]

  ادامه ...

 • نامگذاری و کنیه و القاب امام حسن مجتبی علیه السلام نامگذاری امام حسن مجتبی علیه السلام امام سجاد علیه السلام نامگذاری حضرت را چنین بیان می فرمایند: چون فاطمه علیها […] 0

  نامگذاری و کنیه و القاب امام حسن مجتبی علیه السلام

  نامگذاری و کنیه و القاب امام حسن مجتبی علیه السلام نامگذاری امام حسن مجتبی علیه السلام امام سجاد علیه السلام نامگذاری حضرت را چنین بیان می فرمایند: چون فاطمه علیها […]

  ادامه ...

 • صدیقه طاهره از همسر خویش خواست تا برای نوزاد نامی انتخاب کند، لیکن امیرالمومنین علیهالسلام فرمود: من در نامگذاری فرزندم بر رسول خدا صلی الله علیه و آله پیشی نمیگیرم.پیامبر […] 0

  نام گذاری امام حسن

  صدیقه طاهره از همسر خویش خواست تا برای نوزاد نامی انتخاب کند، لیکن امیرالمومنین علیهالسلام فرمود: من در نامگذاری فرزندم بر رسول خدا صلی الله علیه و آله پیشی نمیگیرم.پیامبر […]

  ادامه ...

 • تنها کنیه امام مجتبی به لحاظ فرزندش محمد اکبر «ابا محمد» میباشد. امام القاب وی فراوانند، مانند سید، مجتبی، تقی، طیب، زکی،سبط اکبر، وزیر، قائم، حجت، ولی، ریحانه الرسول، قره […] 0

  القاب امام مجتبی

  تنها کنیه امام مجتبی به لحاظ فرزندش محمد اکبر «ابا محمد» میباشد. امام القاب وی فراوانند، مانند سید، مجتبی، تقی، طیب، زکی،سبط اکبر، وزیر، قائم، حجت، ولی، ریحانه الرسول، قره […]

  ادامه ...

 • القاب و کنیه امام حسن مجتبی علیه السلام نوادۀ رسول خدا صلی الله علیه و آله را به لقب های زیر می شناختند : امام دوم، ریحانۀ رسول خدا صلی […] 0

  القاب و کنیه امام حسن مجتبی علیه السلام

  القاب و کنیه امام حسن مجتبی علیه السلام نوادۀ رسول خدا صلی الله علیه و آله را به لقب های زیر می شناختند : امام دوم، ریحانۀ رسول خدا صلی […]

  ادامه ...