آرشیو شهادت

 • ابنابینجیح میگوید: «در مکهی معظمه و مدینهی منوره یک هفته عزای عمومی بود و همهی مردم اعم از زنان، مردان و فرزندان خردسال، در فقدان آن حضرت اشگ میریختند.» [۴۹۹].برگرفته […] 0

  مردم مکه و مدینه در شهادت امام حسن

  ابنابینجیح میگوید: «در مکهی معظمه و مدینهی منوره یک هفته عزای عمومی بود و همهی مردم اعم از زنان، مردان و فرزندان خردسال، در فقدان آن حضرت اشگ میریختند.» [۴۹۹].برگرفته […]

  ادامه ...

 • شمشیر طعنه دنیا، خانه امتحان انسان هاست که روسفیدی آخرت آنان در گرو سربلندی در امتحانات دنیایی است. نیکوکاران باید دقت کنند که گاه فتنه و امتحانات دنیایی آن قدر […] 0

  شمشیر طعنه

  شمشیر طعنه دنیا، خانه امتحان انسان هاست که روسفیدی آخرت آنان در گرو سربلندی در امتحانات دنیایی است. نیکوکاران باید دقت کنند که گاه فتنه و امتحانات دنیایی آن قدر […]

  ادامه ...

 • شهادتش را شهید کردند: از جمله جاهایى که واژه ها لال مى گردند، (پیرامون شهادت مظلومانه) امام حسن علیه السلام است. إین الحسن إین الحسین… کجاست حسن بن على (مسموم […] 0

  شهادتش را شهید کردند

  شهادتش را شهید کردند: از جمله جاهایى که واژه ها لال مى گردند، (پیرامون شهادت مظلومانه) امام حسن علیه السلام است. إین الحسن إین الحسین… کجاست حسن بن على (مسموم […]

  ادامه ...

 • ابوالحسن مدائنی مینویسد: عبدالله بن سلمه جهت رساندن خبر رحلت جانگداز امام مجتبی علیهالسلام برای زیاد بن ابیه [۵۰۰] وارد بصره شد، که به محض پخش خبر شهادت آن حضرت، […] 0

  مردم بصره در شهادت امام حسن

  ابوالحسن مدائنی مینویسد: عبدالله بن سلمه جهت رساندن خبر رحلت جانگداز امام مجتبی علیهالسلام برای زیاد بن ابیه [۵۰۰] وارد بصره شد، که به محض پخش خبر شهادت آن حضرت، […]

  ادامه ...

 • مقدمهاز جنایات هولناکی که توسط معاویه در دوران حکومت سیاهش صورت گرفته بود مساله شهادت امام بود که با طراحی او توسط زوجهاش جعده صورت گرفت و این کمتر از […] 0

  کیفیت شهادت امام حسن

  مقدمهاز جنایات هولناکی که توسط معاویه در دوران حکومت سیاهش صورت گرفته بود مساله شهادت امام بود که با طراحی او توسط زوجهاش جعده صورت گرفت و این کمتر از […]

  ادامه ...

 • وصیت امام حسن (ع) به برادرش حسین (ع) و این هم وصیتی است که از امالی شیخ(ره)نقل شده که به برادرش امام حسین(ع) فرمود: «هذا ما اوصی به الحسن بن […] 0

  وصیت امام حسن (ع) به برادرش حسین (ع)

  وصیت امام حسن (ع) به برادرش حسین (ع) و این هم وصیتی است که از امالی شیخ(ره)نقل شده که به برادرش امام حسین(ع) فرمود: «هذا ما اوصی به الحسن بن […]

  ادامه ...

 • شعر تربیت سیره پیشوایان و اولیای الهی در تربیت فرزندان، شگفت انگیز است؛ چنان که از کودکی و اوایل رشد و شکوفایی، آنان را با آموزه های بلند دینی و […] 0

  شعر تربیت

  شعر تربیت سیره پیشوایان و اولیای الهی در تربیت فرزندان، شگفت انگیز است؛ چنان که از کودکی و اوایل رشد و شکوفایی، آنان را با آموزه های بلند دینی و […]

  ادامه ...

 • در این موضوع تردیدی نیست که امام مجتبی چندین نوبت با دسیسههای معاویه مسموم شدند و در نهایت با زهر به شهادت رسید. منابع معتبر تاریخی این خصوصیات را بیان […] 0

  شهادت امام حسن

  در این موضوع تردیدی نیست که امام مجتبی چندین نوبت با دسیسههای معاویه مسموم شدند و در نهایت با زهر به شهادت رسید. منابع معتبر تاریخی این خصوصیات را بیان […]

  ادامه ...

 • فریادرس محرومان در آیین اسلام، ثروتمندان، مسئولیتی سنگین در برابر مستمندان وتهی دستان به عهده دارند و به حکم پیوندهای عمیق معنوی و رشته های الفت دینی، باید همواره در […] 0

  فریادرس محرومان

  فریادرس محرومان در آیین اسلام، ثروتمندان، مسئولیتی سنگین در برابر مستمندان وتهی دستان به عهده دارند و به حکم پیوندهای عمیق معنوی و رشته های الفت دینی، باید همواره در […]

  ادامه ...

 • نام آسمانی یکی از فرمان های مهم دین اسلام، نام گذاری نیکو بر روی فرزندان است. نام گذاری اسامی محبوبان درگاه الهی و امامان و پیامبران بزرگوار، افزون بر اینکه […] 0

  نام آسمانی

  نام آسمانی یکی از فرمان های مهم دین اسلام، نام گذاری نیکو بر روی فرزندان است. نام گذاری اسامی محبوبان درگاه الهی و امامان و پیامبران بزرگوار، افزون بر اینکه […]

  ادامه ...