آرشیو شهادت

 • وصیت امام حسن مجتبی علیه السلام چون امام حسن علیه السلام را مسموم کردند و حال او دگرگون شد برادرشان امام حسین علیه السلام به بالین آن حضرت حاضر شدند. […] 0

  وصیت امام حسن مجتبی علیه السلام

  وصیت امام حسن مجتبی علیه السلام چون امام حسن علیه السلام را مسموم کردند و حال او دگرگون شد برادرشان امام حسین علیه السلام به بالین آن حضرت حاضر شدند. […]

  ادامه ...

 • شهادت امام تلاش موفق امام حسن برای به‌کرسی نشاندن اهداف صلح باعث شد که معاویه طرح قتل حضرت را پیگیری نماید تا بتواند به خواسته دیرین خود یعنی تبدیل خلافت […] 0

  شهادت امام حسن علیه السلام

  شهادت امام تلاش موفق امام حسن برای به‌کرسی نشاندن اهداف صلح باعث شد که معاویه طرح قتل حضرت را پیگیری نماید تا بتواند به خواسته دیرین خود یعنی تبدیل خلافت […]

  ادامه ...

 • فریادرس محرومان در آیین اسلام، ثروتمندان، مسئولیتی سنگین در برابر مستمندان وتهی دستان به عهده دارند و به حکم پیوندهای عمیق معنوی و رشته های الفت دینی، باید همواره در […] 0

  فریادرس محرومان

  فریادرس محرومان در آیین اسلام، ثروتمندان، مسئولیتی سنگین در برابر مستمندان وتهی دستان به عهده دارند و به حکم پیوندهای عمیق معنوی و رشته های الفت دینی، باید همواره در […]

  ادامه ...

 • شعر زیبا در مدح امام حسن مجتبی علیه السلام ای تو با قلبم صمیمی یا حسن تو کریم بن کریمی یا حسن داری از زهرا نشان یا مجتبی مهربانی دل […] 0

  شعر زیبا در مدح امام حسن مجتبی علیه السلام

  شعر زیبا در مدح امام حسن مجتبی علیه السلام ای تو با قلبم صمیمی یا حسن تو کریم بن کریمی یا حسن داری از زهرا نشان یا مجتبی مهربانی دل […]

  ادامه ...

 • ابنابینجیح میگوید: «در مکهی معظمه و مدینهی منوره یک هفته عزای عمومی بود و همهی مردم اعم از زنان، مردان و فرزندان خردسال، در فقدان آن حضرت اشگ میریختند.» [۴۹۹].برگرفته […] 0

  مردم مکه و مدینه در شهادت امام حسن

  ابنابینجیح میگوید: «در مکهی معظمه و مدینهی منوره یک هفته عزای عمومی بود و همهی مردم اعم از زنان، مردان و فرزندان خردسال، در فقدان آن حضرت اشگ میریختند.» [۴۹۹].برگرفته […]

  ادامه ...

 • با اینکه امام به ظاهر در کار حکومت نبود و طرف حساب مردم معاویه بود. و یا اینکه امام در عزل و نصبها دخالتی نداشت، و در امور سیاسی طرف […] 0

  انعکاس و موج شهادت امام حسن

  با اینکه امام به ظاهر در کار حکومت نبود و طرف حساب مردم معاویه بود. و یا اینکه امام در عزل و نصبها دخالتی نداشت، و در امور سیاسی طرف […]

  ادامه ...

 • چگونگی شهادت امام حسن علیه السلام حکومت اموی پس از تحمیل صلح بر امام حسن علیه السلام گرچه به بسیاری از اهداف خود رسیده بود، ولی هم چنان وجود امام […] 0

  چگونگی شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام

  چگونگی شهادت امام حسن علیه السلام حکومت اموی پس از تحمیل صلح بر امام حسن علیه السلام گرچه به بسیاری از اهداف خود رسیده بود، ولی هم چنان وجود امام […]

  ادامه ...

 • مقدمهاز جنایات هولناکی که توسط معاویه در دوران حکومت سیاهش صورت گرفته بود مساله شهادت امام بود که با طراحی او توسط زوجهاش جعده صورت گرفت و این کمتر از […] 0

  کیفیت شهادت امام حسن

  مقدمهاز جنایات هولناکی که توسط معاویه در دوران حکومت سیاهش صورت گرفته بود مساله شهادت امام بود که با طراحی او توسط زوجهاش جعده صورت گرفت و این کمتر از […]

  ادامه ...

 • مهر الهی اشتیاق پیامبر صلی الله علیه و آله به امام حسن علیه السلام را افزون بر مهر خویشاوندی، باید در فطرت پاک و بی آلایش و اصالت ذاتی آن […] 0

  مهر الهی

  مهر الهی اشتیاق پیامبر صلی الله علیه و آله به امام حسن علیه السلام را افزون بر مهر خویشاوندی، باید در فطرت پاک و بی آلایش و اصالت ذاتی آن […]

  ادامه ...

 • فروغ نور چون امام حسن مجتبی علیه السلام پا بر پهنه عالم خاکی نهاد، خانه فاطمه علیها السلام در انتظار گام های نازنین پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله […] 0

  فروغ نور

  فروغ نور چون امام حسن مجتبی علیه السلام پا بر پهنه عالم خاکی نهاد، خانه فاطمه علیها السلام در انتظار گام های نازنین پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله […]

  ادامه ...